Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša – I. etapa

Kategória: Verejné obstarávanie

Nadlimitná zákazka – verejná súťaž – “Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša – I. etapa

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je zverejnené v Ú. v. EÚ/S S98 dňa 25.05.2018 č. 2018/S 098-223715.

Súťažné podklady vrátane príloh boli zverejnené v profile verejného obstarávateľa (osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) vedenom na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16878 dňa 25.05.2018

Verejný obstarávateľ v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a so súťažnými podkladmi súčasne zverejňuje prílohy súťažných podkladov v editovateľných formátoch aj na svojej web stránke dňa 25.05.2018

Dokumenty na stiahnutie