Profil verejného obstarávania

V zmysle Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Sídlo

Hlavná 81, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca

PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., farár - dekan

Kontakty

Telefón:051/7733500, 0918 350 484

E-mail:po.mesto@abuke.sk

web:https://presov.rimkat.sk

Ďalšie údaje

IČO: 17147000

DIČ: 2021225800

IČ DPH: SK2021225800

Zapísaná v Zozname cirkevných organizácií Ministerstva kultúry SR

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov

Číslo účtu IBAN: SK02 7500 0000 0040 0800 8582

Viac informácii nájdete na stránke verejného obstarávania.