Reštaurovanie Oltára Premenenia Krista na hore Tábor z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Kategória: Projekty

Projekt “Reštaurovanie Oltára Premenenia Krista na hore Tábor z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove“ sa uchádza o dotáciu z rozpočtu PSK v rámci Výzvy pre región 2022, program: Kultúra, podprogram: 2.2 – Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok.

Rozpočet projektu je 66 970,00 EUR.

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša je významnou  národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska z obdobia gotiky s viacerými historickými oltármi, ktoré počas storočí podľahli opotrebeniu. Jedným z nich je Oltár Premenenia Krista na hore Tábor. Je to neskororenesančná architektúra zo 17. storočia. Je doplnený ústredným obrazom Premenenia Pána na hore Tábor a barokovými sochami Mojžiša a Árona. V nadstavci je situovaný neoslohový obraz z 2. polovice 19. storočia zobrazujúci Pannu Máriu. Zo strán je nadstavec doplnený barokovými sochami svätcov a adorujúcich anjelov. Oltár je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave s úbytkom drevnej hmoty, drevo je napadnuté drevokazným hmyzom, na ústrednej maľbe je viditeľná krakeláž a sekundárne retuše. Je nutné vykonať reštaurátorský výskum a následne celý oltár reštaurovať.

Veríme, že aj vďaka finančnej pomoci Prešovského samosprávneho kraja sa tento projekt podarí úspešne realizovať.

Oltár Premenenia Krista na hore Tábor bol odborne a v požadovanej kvalite zreštaurovaný v reštaurátorských dielňach spoločnosti RestArt, s.r.o. v Bardejove pod dohľadom Akad. soch. Martina Kutného a znovu umiestnený v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov.

Galéria

Projekt realizovaný s finančnou podporou