Zoznam projektov a verejných obstarávaní...

Hudba bez hraníc (číslo INT/EK/PO/1/III/A/0237)

Dňa 16.3.2020 žiadateľ Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov podpísal v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Zmluvu o nenávratnej finančnej pomoci. Bola mu schválená projektová žiadosť s názvom Hudba bez hraníc. Partner mikroprojektu: Roman-Catholic Parish of St. Catarina in Slawecin, Poľsko Cieľ projektu: Kultúrna spolupráca, organizovanie koncertov, rozvoj cestovného ruchu a to všetko s dôrazom na poznávanie kultúrneho […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie empory chóru v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu.

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie výtvarných súčastí Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 – I. etapa

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie dvoch historických skríň organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Predmet zákazky: Reštaurovanie dvoch historických skríň organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu

Kategória: Verejné obstarávanie

Pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie – reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru

Predmet zákazky: Pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie – reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou – priame zadanie zákazky

Kategória: Verejné obstarávanie

Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Predmet zákazky: Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží Č. obstarávania: 12960 – WYP Oznámenie zverejnené: vo VVO č. 185/2018 zo dňa 18.9.2018 Postup verejného obstarávania: podľa § 113 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z., jednoobálkový systém – § 49, ods. 6, reverzný postup – § 114, ods. 9

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie fialy

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní “Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove”

Kategória: Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša – I. etapa

Nadlimitná zákazka – verejná súťaž – “Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša – I. etapa“ Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je zverejnené v Ú. v. EÚ/S S98 dňa 25.05.2018 č. 2018/S 098-223715. Súťažné podklady vrátane príloh boli zverejnené v profile verejného obstarávateľa (osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) vedenom na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16878 dňa […]

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – v rámci Programu “Obnovme si svoj dom 1.1”

Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 – I. etapa, zmluva č. MK-3698/2019/1.1, je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 25.000,- EUR. Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – II. etapa, zmluva č. MK-5527/2019-423, je realizovaný s finančnou […]

Kategória: Projekty

Rekonštrukcia a reštaurovanie organu v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov,

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov už dlhé roky postupne realizuje obnovu a reštaurovanie vzácnych národných kultúrnych pamiatok, ktoré má vo svojom vlastníctve. Takto obnovené kultúrne pamiatky prispievajú k zvýšeniu návštevnosti prešovského regiónu domácimi a zahraničnými turistami, čo súčasne prispieva aj k rozvoju ekonomiky a zamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji. Päťdielny renesančno-rannobarokový organ a parapet empory […]

Kategória: Projekty