Zoznam projektov a verejných obstarávaní...

Noc kostolov 2020

Dňa 5.12.2020 sa uskutočnilo podujatie Noc kostola s témou Adventný večer so sv. Jánom Pavlom II. Termín podujatia bol kvôli pandemickej situácii presunutý z pôvodného termínu v lete na december. Duchovné slovo v spievaných žalmoch a poetické pásmo Veni, veni Emanuel  účastníkom Noci kostola poskytlo krásny kultúrny a duchovný zážitok. Cez dve prednášky s videoprojekciou […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie Bočného oltára sv. Jozefa z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu.

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie Bočného oltára sv. Jozefa z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Projekt “Reštaurovanie Bočného oltára sv. Jozefa z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove” (zmluva č. 434/2020/DPR) je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Rozpočet projektu: 57 000,- EUR.Schválená dotácia z rozpočtu PSK: 28 500,- EUR. Bočný oltár svätého Jozefa v rímskokatolíckom Kostole sv. Mikuláša v Prešove bol postavený  ­v renesančnobarokovom slohu v polovici 18. storočia. Nachádza sa v ľavej lodi na severnej […]

Kategória: Projekty

Hudba bez hraníc (číslo INT/EK/PO/1/III/A/0237)

Dňa 16.3.2020 žiadateľ Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov podpísal v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Zmluvu o nenávratnej finančnej pomoci. Bola mu schválená projektová žiadosť s názvom Hudba bez hraníc. Partner mikroprojektu: Roman-Catholic Parish of St. Catarina in Slawecin, Poľsko Cieľ projektu: Kultúrna spolupráca, organizovanie koncertov, rozvoj cestovného ruchu a to všetko s dôrazom na poznávanie kultúrneho […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie empory chóru v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu.

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie výtvarných súčastí Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 – I. etapa

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie dvoch historických skríň organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Predmet zákazky: Reštaurovanie dvoch historických skríň organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu

Kategória: Verejné obstarávanie

Pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie – reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru

Predmet zákazky: Pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie – reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou – priame zadanie zákazky

Kategória: Verejné obstarávanie

Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Predmet zákazky: Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží Č. obstarávania: 12960 – WYP Oznámenie zverejnené: vo VVO č. 185/2018 zo dňa 18.9.2018 Postup verejného obstarávania: podľa § 113 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z., jednoobálkový systém – § 49, ods. 6, reverzný postup – § 114, ods. 9

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie fialy

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní “Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove”

Kategória: Verejné obstarávanie